============
== vtranq ==
============

Binance smart chain

Why

 • BSC fully compatible with Ethereum
 • Binance - leading crypto exchange
 • Launch trên BSC chi phí rẻ hơn, có ecosystem lớn hỗ trợ (VD: Binance Launchpad, và có sẵn sàn Binance để giao dịch)
 • Để nắm rõ cách thức tạo smart contract và token như thế nào

Cách tạo smart contract

Requirements: Metamask Wallet

Steps:

 1. Connect your metamask to Binance Smart Chain
 2. Open remix.ethereum.org
 3. Create smart contract
 4. Write Smart Contract
 5. Select RPC to Smart Chain
 6. Deploy

It will cost $0.05 for deploying your smart contract on Binance smart chain

Các câu hỏi

 • Giới hạn về kích thước của smart contract là bao nhiêu?
 • Khi cần lưu cấu trúc dữ liệu lớn thì như thế nào?