============
== vtranq ==
============

Target 2021

2021

 • Triển khai phiên bản mới website VMS
 • Finalize phần accounting 2020 + 2021 cho VMS
 • Đưa An Phú vào hệ thống accounting
 • Đưa Anh Vũ vào hệ thống accounting
 • Launch & sales trên cargotek
 • Launch & sales gnot
 • Triển khai cho các domain khác

Tháng 9

 • Finalize phần accounting 2020 cho VMS và cập nhật các báo cáo năm trước 2019
 • Ghi nhận tất cả số liệu 2021 của VMS vào hệ thống, và cho phép chạy thử ra báo cáo tài chính

Tháng 10-12

 • Triển khai phiên bản mới website VMS
 • Triển khai cargotek
 • Landing page cho phần genome