============
== vtranq ==
============

Worklog - Week 01/11

TAKE-AWAY:

 • Theo dõi Solana DEX: Solanax
 • Phân bổ vốn đầu tư vào 3-5 coin tiềm năng, có khả năng bứt phá lên nhưng không biết khi nào. Do không biết chính xác coin nào sẽ bứt phá nên cách hiệu quả là phân bổ vốn ra. Khi coin này bứt phá xong thì có thể chuyển vốn vào các con khác
  • Để 1 phần dành cho trade lướt ngắn hạn để có thể chộp ngay cơ hội (vì lỡ cơ hội đến mà không còn vốn nhàn rỗi thì không nắm bắt được cơ hội đó)
 • Python trading bot: https://github.com/CyberPunkMetalHead

MỤC TIÊU:

 • Hoàn chỉnh template và nội dung cho dev.vms
 • Finalize phần accounting 2020 cho VMS và cập nhật các báo cáo năm trước 2019
 • Plan nội dung và launch phiên bản draft cho cargotek cho các giải pháp logistics/warehouse
 • Tìm hiểu BSC, xem cách thức tạo 1 coin trên BSC
 • Tạo contract … trên Solana với Rust

PHÁT SINH:

 • Test tương tác qua RPC với Bitcoin network để hiểu rõ về cơ chế của Bitcoin
 • Đọc cuốn Mastering Bitcoin
 • viết service để tự động call vào số điện thoại khi có 1 event nào đó xảy ra (để theo dõi giá / tin tức…)
 • Xem lại sổ lệnh, có vấn đề, không chính xác
 • Python trading bot: https://github.com/CyberPunkMetalHead

Tracking

 • 4/11: giả sử sáng bán SAND giá 3.17 để mua SOL giá 243.4 thì xem đến chiều nay ntn
  • SOL sắp ra hội nghị từ ngày 7; giá đã lên cao quá, khả năng sẽ điều chỉnh lại; theo rule thì ko được đu khi giá đã lên quá 10%
  • SAND lực mua còn nhiều
  • Để xem đến cuối ngày, và đến ngày mai xem diễn tiến ntn; DỰ ĐOÁN SÁN sẽ trên 3.2; SOL có thể giá 250

Bitcoin takeaway

 • Bitcoin là tiền –> mục đích của nó là để lưu trữ giá trị và để thanh toán, giao dịch
 • Có các địa chỉ
 • Tạo giao dịch gởi nhận tiền từ địa chỉ này đến địa chỉ khác
 • Block đầu tiên cần 100 block confirmation ==> block này sẽ mature khi hệ thống sinh ra tới block 101
 • RPC gồm danh sách nhiều entry
 • Dùng bitcoin-cli để gởi command đến RPC

Genome

Crypto

Blockchain

Solana

Rust

Hackathon

Binance

Javascript

Phone call

curl -X POST https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/ACde7be1268189f92da72428a06b3b4bde/Calls.json \
--data-urlencode "Url=http://demo.twilio.com/docs/voice.xml" \
--data-urlencode "To=+84979995559" \
--data-urlencode "From=+18508209439" \
-u ACde7be1268189f92da72428a06b3b4bde:d3bec18af2abb7ea86387fc5744860b6

Sample code để gọi điện thoại (repo: .../customers/cloudpad9.com/builder/dev/crypto.binance.alert):

mkdir -p dev/crypto.binance.alert
cd dev/crypto.binance.alert
python3 -m venv tutorial-env
source tutorial-env/bin/activate
pip install twilio

echo "export TWILIO_ACCOUNT_SID='ACde7be1268189f92da72428a06b3b4bde'" > twilio.env
echo "export TWILIO_AUTH_TOKEN='d3bec18af2abb7ea86387fc5744860b6'" >> twilio.env
source ./twilio.env
echo "twilio.env" >> .gitignore

touch main.py
(edit)
python3 main.py

Misc