============
== vtranq ==
============

Worklog - Week 18/10

MỤC TIÊU:

 • Hoàn chỉnh template và nội dung cho dev.vms
 • Finalize phần accounting 2020 cho VMS và cập nhật các báo cáo năm trước 2019
 • Plan nội dung và launch phiên bản draft cho cargotek cho các giải pháp logistics/warehouse

PHÁT SINH

 • Genome :: Thêm chức năng lọc nhiều panel + show list gene
 • Đã có sổ phụ ngân hàng TAP –> Complete phần TAP 2020
 • Tạo news-reader tương tự db-viewer, embed trong cp9 như iframe, và có thể chạy độc lập. Viết trong cp9

TAKE-AWAY:

VMS

 • Hỗ trợ cho phép tạo trang bất kỳ trong ngôn ngữ tiếng Việt, vd: /vi/biotech/genome-app.html; các trang vi có thể clone từ trang gốc tiếng Anh và dịch+customize lại cho tiếng Việt
 • Hỗ trợ list cho trang posts https://xxx/posts/?
 • Làm nội dung thật cho web vms
  • Trang about
  • Trang contact
  • Trang home
 • Refactor CSS / images
 • Finalize lại css của insights…

Crypto

 • Setup Monero
 • List các coin có thể mine
 • Coin nào thuộc loại privacy tương tự Monero?
 • Đã cài Easy Miner
 • Đã đăng ký account tại https://www.easyminer.net/
 • [o] Solana installation failed on Centos 7 <– Centos 8 is required
 • Chạy Solana trên HPZ40 > Ubuntu (thông qua EIFI application để vào Ubutu boot lúc khới động máy lên)

Install Solana Cli - Centos 7 failed

cd ~
mkdir solana
cd solana
sh -c "$(curl -sSfL https://release.solana.com/v1.8.0/install)"

Nếu có báo lỗi thiếu thư viện openssl thì cài thư viện này như sau:

wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0i.tar.gz --no-check-certificate
tar -zxf openssl-1.1.0i.tar.gz
cd openssl-1.1.0i
./config
make
sudo make install
mv libcrypto.so.1.1 libssl.so.1.1 /usr/lib64/

Nếu có báo lỗi /lib64/libc.so.6: version GLIBC_2.18' not found` thì coi như phiên bản Linux hiện tại không chạy được rồi.

In short: You can't!

longer answer: as glib is a core part of the whole system, you have to rebuild-recompile whole distribution with a new version of glibc and then reinstall. Attempts to replace glibc on "live system" are known to fail leading to non-booting system.

Upgrading glibc within a current release in Red Hat Enterprise Linux (or CentOS) is not possible.

`GLIBC_2.18' chỉ có ở Centos 8

Install Solana Cli - Ubuntu 20.4 OK

cd ~
mkdir solana
cd solana
sh -c "$(curl -sSfL https://release.solana.com/v1.8.0/install)"
solana --version

Xem thông tin một địa chỉ nào đó

solana account 4fVEbnVXsiCjcwwfs9g5n6JJpCAbdvy8YWr654EzyG5Q

Để mở wallet từ các sercret words

solana-keygen pubkey prompt://
(nhap cac secret words vao roi bam Enter)

Xem thông tin cấu hình

solana config get
 • Xem cluster version: solana cluster-version
solana airdrop 5 4fVEbnVXsiCjcwwfs9g5n6JJpCAbdvy8YWr654EzyG5Q --url https://api.devnet.solana.com
solana account 4fVEbnVXsiCjcwwfs9g5n6JJpCAbdvy8YWr654EzyG5Q --url https://api.devnet.solana.com
solana balance 4fVEbnVXsiCjcwwfs9g5n6JJpCAbdvy8YWr654EzyG5Q --url https://api.devnet.solana.com

Create new wallet

solana-keygen new --no-passphrase --no-outfile
(pubkey: 4g4tEKrxrucwRNHxJdbguLHKCGFpELrJ7ZxbVgcacKys)

Transfer

solana transfer --from <KEYPAIR> <RECIPIENT_ACCOUNT_ADDRESS> 0.5 --allow-unfunded-recipient --url https://api.devnet.solana.com --fee-payer <KEYPAIR>

VD:

solana transfer --from 4fVEbnVXsiCjcwwfs9g5n6JJpCAbdvy8YWr654EzyG5Q 4g4tEKrxrucwRNHxJdbguLHKCGFpELrJ7ZxbVgcacKys 0.5 --allow-unfunded-recipient --url https://api.devnet.solana.com --fee-payer 4fVEbnVXsiCjcwwfs9g5n6JJpCAbdvy8YWr654EzyG5Q

Full example of test transfer

$ solana-keygen new --outfile my_solana_wallet.json  # Creating my first wallet, a file system wallet
Generating a new keypair
For added security, enter a passphrase (empty for no passphrase):
Wrote new keypair to my_solana_wallet.json
==========================================================================
pubkey: DYw8jCTfwHNRJhhmFcbXvVDTqWMEVFBX6ZKUmG5CNSKK             # Here is the address of the first wallet
==========================================================================
Save this seed phrase to recover your new keypair:
width enhance concert vacant ketchup eternal spy craft spy guard tag punch  # If this was a real wallet, never share these words on the internet like this!
==========================================================================

$ solana airdrop 1 DYw8jCTfwHNRJhhmFcbXvVDTqWMEVFBX6ZKUmG5CNSKK --url https://api.devnet.solana.com # Airdropping 1 SOL to my wallet's address/pubkey
Requesting airdrop of 1 SOL from 35.233.193.70:9900
1 SOL

$ solana balance DYw8jCTfwHNRJhhmFcbXvVDTqWMEVFBX6ZKUmG5CNSKK --url https://api.devnet.solana.com # Check the address's balance
1 SOL

$ solana-keygen new --no-outfile # Creating a second wallet, a paper wallet
Generating a new keypair
For added security, enter a passphrase (empty for no passphrase):
====================================================================
pubkey: 7S3P4HxJpyyigGzodYwHtCxZyUQe9JiBMHyRWXArAaKv          # Here is the address of the second, paper, wallet.
====================================================================
Save this seed phrase to recover your new keypair:
clump panic cousin hurt coast charge engage fall eager urge win love  # If this was a real wallet, never share these words on the internet like this!
====================================================================

$ solana transfer --from my_solana_wallet.json 7S3P4HxJpyyigGzodYwHtCxZyUQe9JiBMHyRWXArAaKv 0.5 --allow-unfunded-recipient --url https://api.devnet.solana.com --fee-payer my_solana_wallet.json # Transferring tokens to the public address of the paper wallet
3gmXvykAd1nCQQ7MjosaHLf69Xyaqyq1qw2eu1mgPyYXd5G4v1rihhg1CiRw35b9fHzcftGKKEu4mbUeXY2pEX2z # This is the transaction signature

$ solana balance DYw8jCTfwHNRJhhmFcbXvVDTqWMEVFBX6ZKUmG5CNSKK --url https://api.devnet.solana.com
0.499995 SOL # The sending account has slightly less than 0.5 SOL remaining due to the 0.000005 SOL transaction fee payment

$ solana balance 7S3P4HxJpyyigGzodYwHtCxZyUQe9JiBMHyRWXArAaKv --url https://api.devnet.solana.com
0.5 SOL # The second wallet has now received the 0.5 SOL transfer from the first wallet

In Solana, the wallet address is the public key of a keypair.

Staking

Xem danh sách các validator và các thông tin của chúng

solana validators > validators.txt
more validators.txt

Nó show như sau:

Average Stake-Weighted Skip Rate: 2.99%
Average Unweighted Skip Rate:   4.72%

Active Stake: 395619772.871054292 SOL
Current Stake: 394706431.762531459 SOL (99.77%)
Delinquent Stake: 913341.108522766 SOL (0.23%)

Stake By Version:
1.6.20  -  0 current validators ( 0.00%),  1 delinquent validators ( 0.00%)
1.6.25  -  1 current validators ( 0.00%),  5 delinquent validators ( 0.02%)
1.6.7  -  0 current validators ( 0.00%),  2 delinquent validators ( 0.00%)
1.7.12  -  0 current validators ( 0.00%),  1 delinquent validators ( 0.00%)
1.7.14  - 1070 current validators (93.74%), 12 delinquent validators ( 0.15%)
1.7.15  - 17 current validators ( 4.79%),  2 delinquent validators ( 0.00%)
1.7.16  -  1 current validators ( 0.13%)
1.8.0  -  1 current validators ( 0.00%)
1.8.1  -  1 current validators ( 1.11%)
unknown -  0 current validators ( 0.00%), 54 delinquent validators ( 0.06%)

Misc

A couple things to make sure of:

 • The localhost (as opposed to devnet) is set via solana config set --url localhost, hoac solana config set --url https://api.devnet.solana.com
 • You have generated a new keypair solana-keygen new

Khi do co the xem config file trong xml file va keypair trong json file

Solana

Solana example

The project comprises of:

  An on-chain hello world program
  A client that can send a "hello" to an account and get back the number of times "hello" has been sent

Solana - Rust

NTF

Binance API

Các chủ đề cần explore trong lĩnh vực crypto, blockchain

Crypto